Hur man demonterar och monterar dörrens säkerhetsspärr (5)

Senast uppdaterad 2021-03-23 09:52

Avaktivera apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget före underhållsarbete.

Var alltid försiktig när du flyttar apparater, för tunga apparater är det nödvändigt att två personer flyttar dem.

Använd alltid skyddshandskar och skyddsskor.

Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser om de inte görs ordentligt

Hur man tar isär och monterar dörrens säkerhetsspärr

Word-importbild

Dra i bälgkanten

Word-importbild

Ta bort järnringen som håller bälgtätningen på skåpet.

Word-importbild

Ta bort den aktuella delen av bälgtätningen från enheten.

Lossa de två skruvarna som håller fast dörrens säkerhetsspärr på frontpanelen.

Word-importbild

Klipp av klämman (röd pil).

Ta bort kontakten (blå pil).

Återskapa de ursprungliga förhållandena vid återmontering.