AutoDose ger mycket skum

Senast uppdaterad 2020-06-03 11:26

Problem

  • Mycket skum vid användning av AutoDose

Gäller för

  • Tvättmaskiner med AutoDose

Lösning

Mängd tvättmedel som ska distribueras går att ändra i appen eller på maskinen. Den förinställda doseringen är 90 ml tvättmedel och 25 ml sköljmedel vid stor tvätt. Bildas det mycket skum bör kund ändra inställningen

För att ändra mängd tvättmedel:

  1. Tryck på On/Off -knappen i några sekunder för att aktivera produkten
  2. Vänta ca 10 sekunder för maskinens internkontroll
  3. För att gå in i konfigurationsläge, tryck och håll inne Temp.- och Spinknapparna samtidigt i några sekunder till displayen visar SET och indikatorlamporna för tvättmedelsfack och sköljmedelsfack blinkar  1.   Tryck på motsvarande knappar för att växla mellan funktionen på och av. Displayen visar OFF när ett fack är avaktiverat eller visar fackets indikatorlampa om det är aktiverat  1. För att ställa in basdosering, tryck på motsvarande facks knappar tills standarddosering för tvättprodukter och två pilar längst ner på displayen visas. Tryck på Temp.-knappen upprepade gånger för att öka doseringen och på Spin-knappen för att minska. Minsta steg är 1 ml  1. Efter ca 10 sekunder återgår displayen till programinformationsskärmen eller tryck på och håll nere Temp.- och Spin-knapparna igen för att gå ut direkt
  2. Läcker det vatten i tvättmedelsfacket, kontakta auktoriserat servicecenter

Orsak

  • Den förinställda doseringen på AutoDose ger för mycket tvättmedel och skapar mycket skum
Boka service
Boka service

Är din produkt i behov av reparation? Vi hjälper dig gärna. Alla våra tekniker är certifierade och vi använder oss bara av originaldelar. På många orter erbjuder vi reparation till fast pris.

Reservdelar & tillbehör
Reservdelar & tillbehör

Beställ originalreservdelar och tillbehör till din produkt från Electrolux och få dem levererade med post snabbt och billigt.