900 SensePro® Hob

Välkommen till Electrolux

Grattis till din nya intuitiva häll från Electrolux. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genialisk och elegant har den utformats med dig i åtanke. När du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.

Häll ‒ översikt

Bekanta dig med din nya SensePro® häll. När du lärt dig hur den fungerar är det dags att laga mat.

 1. Induktionszon med Tillagningshjälp
 2. Induktionszon med Tillagningshjälp och Steka
 3. Kontrollpanel
 4. Induktionskokzon
 5. Område med antenn Varning - risk för personskada: Sätt ingenting på hällen inom detta området.

Beskrivning av kontrollpanelen

Genom kontrollpanelen har du enkel åtkomst till alla hällens funktioner.

 1. PÅ/AV för att aktivera och avaktivera hällen.
 2. För att öppna och stänga Meny.
 3. Genväg till tillagningsfunktionerna som används med Termometer.
 4. Zonval för att öppna reglaget för vald zon.
 5. Zonindikator som visar för vilken zon reglaget är aktivt.
 6. För att aktivera en timerfunktion.
 7. Reglage för att justera värmeinställningen.
 8. PowerBoost för att snabbt koka upp stora mängder vatten.
 9. Låser kontrollpanelen.
 10. Hob²Hood-fönstret för infraröd signalkommunikation. Täck inte över det.
 11. Paus om du vill ställa in alla aktiva tillagningszoner till minska värmeeffekt.
 12. Visar aktuell värmeinställning.
 13. Bridge-funktionen som kombinerar tillagningszoner.
 14. Full anslutning/ingen signal. Visa anslutningens signalstyrka mellan Termometer och antennen.

Termometer-översikt

Den trådlösa och batterifria sonden ger dig korrekt temperaturkontroll.

 1. Mätpunkt
 2. Markerad miniminivå
 3. Rekommenderat nedsänkningsområde (för vätskor)
 4. Kalibreringskod
 5. Krok för att placera Termometer på kanten
 6. Handtag med antenn på insidan

Huvudfunktioner

Ta en stund och bekanta dig med några av de viktigaste funktionerna på din SensePro®-häll.

För att mäta temperaturen i t.ex. Termometer- och Steka-funktioner samt att korrekt upprätthålla temperaturen för olika typer av mat vid användning av Sous-vide.

Underlättar matlagningen genom att förse dig med färdiga recept för olika rätter, förinställda matlagningsparametrar och stegvisa instruktioner. Du kan använda funktionen med eller utan Termometer.

Laga mat med Sous Vide på låg temperatur under en längre tidsperiod, bevara vitaminer och bibehåll smak.

Stek olika typer av mat med automatiskt kontrollerade värmenivåer. Funktionen hjälper dig att undvika överhettning av mat och olja.

För att smälta choklad eller smör på låga värmenivåer.

Kombinerar båda de vänstra zonerna för användning av större kokkärl. Du kan använda denna funktion med Steka-funktionen.

Koka snabbt upp stora mängder vatten.

Anslut hällen till en speciell spisfläkt. Funktionen justerar fläkthastigheten i enlighet med den.

Kom igång

Följ dessa steg för att lära känna din nya produkt.
Skriv ner serienumret

Skriv ner serienumret före installationen. Det är lättare att få rätt service och hjälp om du vet serienumret på din häll, t.ex. om du behöver kontakta ett auktoriserat servicecenter.

Serienumret sitter på märkplåten under hällen.

Installation

Innan du börjar laga mat ska du se till att din nya häll är korrekt installerad.

Följ anvisningarna som medföljer produkten. Alla elektriska anslutningar måste utföras av en behörig elektriker.

Inbyggnadshällar får endast användas med lämpliga inbyggnadsenheter och köksbänkar och enligt gällande standarder efter installation.

Anm: Om produkten är installerad ovanför en låda,
 • kan hällens ventilation värma upp de föremål som finns i lådan under tillagningsprocessen.
 • Förvara inga små föremål eller papperslappar i lådan. Papperet kan dras in i kylfläkten och skada fläkten eller kylsystemet.

Mer information om var hällen kan placeras

 • Installera inte produkten nära en dörr eller under ett fönster. Mycket varma kokkärl kan trilla ner från produkten när du öppnar luckan eller fönstret.
 • Om produkten placeras ovanför en låda måste det finnas ett avstånd på minst 2 cm mellan hällens botten och det som förvaras i lådan.
 • Ta bort eventuella separeringspaneler som installerats i skåpet under produkten.

Ytterligare information om den elektriska anslutningen

 • Innan du utför något arbete ska du se till att produkten är frånkopplad från strömförsörjningen.
 • Produkten måste jordas.
 • Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
 • Kontrollera att ett skydd mot elektriska stötar är installerat.
 • Stötskyddet för strömförande och isolerade delar måste fästas på ett sådant sätt att det inte kan tas bort utan verktyg.
 • Kontrollera att produkten är installerad på rätt sätt. Lösa och ej fackmässigt monterade nätkablar eller kontakter (om tillämpligt) kan orsaka överhettning i kopplingsplinten.
 • Använd rätt nätkabel.
 • Dragavlasta kabeln.
 • Låt inte elektriska ledningar trassla sig.
 • Kontrollera att nätkabeln eller kontakten (om tillämpligt) inte vidrör den heta produkten eller det heta kokkärlet när du ansluter produkten till närliggande uttag.
 • Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
 • Se till att du inte skadar kontakten (om tillämpligt) och nätkabeln. Kontakta vårt auktoriserade servicecenter eller en elektriker för att ersätta en skadad nätkabel.
 • Anslut först stickkontakten till eluttaget i slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
 • Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter löst.
 • Dra inte i nätkabeln för att koppla bort produkten från eluttaget. Dra alltid i stickkontakten.

 • Använd endast rätt isoleringsenheter: strömbrytare, säkringar (skruvtypssäkringar ska tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.
 • Den elektriska installationen måste ha en isolationsenhet så att du kan koppla bort produkten från nätet vid alla poler. Kontaktöppningen på isolationsenheten måste vara minst 3 mm bred.
Före första användning

Innan du lär dig laga mat på riktigt kan vi hjälpa dig med första gångens inställning.

Anslut din SensePro®-häll och konfigurera inställningarna innan du börjar laga din första måltid.

Första rengöring

Ge din häll och Termometer en bra start med en enkel första rengöring.

Se till att hällen är avstängd och sval.

 1. Rengör hällen med en mjuk trasa, varmt vatten och ett neutralt, milt rengöringsmedel.
 2. Rengör Termometer med en mjuk trasa, varmt vatten och ett neutralt, milt rengöringsmedel.
Första konfigurationen

Konfigurera din nya SensePro®-häll så att den passar dig.

När du aktiverar hällen för första gången ska du ställa in Språk, Ljusstyrka i display och Ljudvolym.

 1. Tryck på i 1 sekund för att aktivera hällen.
 2. Tryck på Start på välkomstskärmen.
 3. Välj önskat Språk och tryck på OK.
 4. Välj önskad nivå av Ljusstyrka i display och tryck på OK.
  Nivå 4 är den ljusaste nivån.
 5. Välj önskad nivå av Ljudvolym och tryck på OK.
 6. Tryck på OK för att slutföra den första konfigurationen.
Kalibrera Termometer

Kalibrera din Termometer med några enkla steg och få bästa möjliga hjälp i ditt kök.

Använd en kastrull med en bottendiameter på 180 mm.

En ordentligt kalibrerad Termometer mäter temperaturen på vatten vid 100 °C med toleransområdet +/‒2 °C.
 1. Se till att Termometer är hopparad med hällen.
  1. Tryck på .
  2. Välj Inställningar > Termometer > Hopparning.
  3. Jämför den femsiffriga koden på displayen med den ingraverade koden på Termometer.
   Om koderna är desamma har Termometer och hällen hopparats.
  4. Tryck på för att lämna Meny.
  5. Om hällen och Termometer inte är hopparade ska du para ihop dem.
 2. Placera Termometer på kanten av kastrullen.
 3. Fyll kastrullen med kallt vatten, åtminstone upp till den markerade nivån.
  Viktigt: Häll inte salt i vattnet. Salt kan påverka kalibreringsproceduren.
 4. Placera kastrullen på vänster främre kokzon.
 5. Tryck på .
  Displayen visar Meny.
 6. Välj Inställningar > Termometer > Kalibrering och följ instruktionerna på displayen.
 7. Tryck på Start bredvid kokzonen.
  Kalibreringen startar.
  Viktigt: Om kalibreringen varar i mer än 3 minuter ska du byta kastrull och upprepa proceduren i steg 1.
När kalibreringen är klar visas ett pop-up-fönster på displayen.
Slå på/stänga av hällen

Med ett enda tryck är du redo att laga mat.

Tryck på i 1 sekund om du vill slå på eller stänga av hällen.
När du stänger av hällen inaktiveras även låsfunktionen.
Använda kontrollpanelen

Få tillgång till alla hällens funktioner med dina fingertoppar.

Bakgrundsbelysta symboler är tillgängliga för användning. Vissa symboler försvinner när hällen är påslagen. De visas igen när du vidrör skärmen.

 1. Starta en timerfunktion (nedräkning eller signalur) genom att först trycka på symbolen för den aktuella kokzonen.
 2. Tryck på relevant symbol för att
  • aktivera eller inaktivera en funktion, eller
  • se eller ändra en parameterinställning, eller
  • öppna Meny eller en undermeny.
  Den valda funktionen blir aktiv när du tar bort fingret från displayen.
  För vissa funktioner visas mer information när du aktiverar funktionen. Om du vill inaktivera pop-up-informationen permanent för en funktion ska du trycka på innan du aktiverar funktionen.
 3. Valfritt: om du vill bläddra i tillgängliga alternativ drar du med fingret över displayen.
  Hastigheten på gesten avgör hur snabbt du bläddrar.
  Tryck på skärmen för att avsluta bläddringen.
Symboler på displayen

Navigera på displayen och bekanta dig med symbolerna.

Symbol Funktion
Bekräfta valet eller inställningen.

Gå bakåt/framåt en nivå i Meny.

Bläddra upp/ner i instruktionerna på displayen.
Aktivera/inaktivera en tillvalsfunktion.
Stäng pop-up-fönstret.
Avbryt en inställning.
Navigera i Meny

Navigera i Meny för att se hällens alla funktioner.

 1. Tryck på på displayen för att öppna Meny.
 2. Tryck på eller för att navigera i Meny.
 3. Gå ur Meny,
  • tryck på , eller
  • tryck på höger sida av displayen, utanför pop-up-fönstret.

Daglig användning

Vad vill du göra idag? Hitta informationen om hur man gör det.
Använda kokzonerna

Låt din SensePro®-häll hjälpa dig förverkliga dina kulinariska idéer.

Se till att kokkärlet är avsett för användning med induktionshällar.

Varning - risk för maskinskada:

Användare med pacemaker måste hålla ett avstånd på minst 30 cm från induktionskokzonerna när produkten är igång.

Värmeinställningen för en kokzon kan begränsas om andra zoner är påslagna.

Lägg inte bestick eller kastrullock på kokzonerna. De kan bli varma.

 1. Ställ kokkärlet i mitten av den valda kokzonen.
  Zonen anpassar sig automatiskt till storleken på kokkärlets botten.
  Reglaget för kokzonen visas på displayen. Det är synligt i några sekunder.
  Anm: Stäng reglaget snabbare genom att trycka på displayen utanför reglagets område.
 2. Tryck eller dra med ditt finger för att ställa in önskat värmeläge.
  Symbolen blir röd och större när den indikerar att en inställning har valts.

När du är klar med matlagningen trycker du på zonvalssymbolen för kokzonen och ställer in värmen på 0.

Justera värmeinställningen

Dra för att ändra värmen.

Se till att hällen är påslagen och att ett lämpligt kokkärl har placerats på kokzonen.

Värmeinställningen för en kokzon kan begränsas om andra zoner är påslagna. Den maximala värmeinställningen visas på reglaget. Endast vita siffror är aktiva.

 1. Tryck på zonvalssymbolen för kokzonen.
  Reglaget för kokzonen visas på displayen. Glidreglaget är aktivt i några sekunder.
  Anm: Stäng reglaget snabbare genom att trycka på displayen utanför reglagets område.
 2. Tryck eller dra med ditt finger för att ställa in önskat värmeläge.
  Symbolen blir röd och större när den indikerar att en inställning har valts.
Använd PowerBoost

Behöver du intensiv värme snabbt? Med PowerBoost kan du snabbt koka upp stora mängder vatten eller göra stekpannorna redo för stekning när du vill.

 1. Tryck på symbolen för zonen du vill använda.
 2. Tryck på .
  Symbolen blir röd och större. Effekten på kokzonen ökar.
  Anm:PowerBoost inaktiveras automatiskt. Ändra zonens värmeinställning för att inaktivera manuellt.
Slå samman 2 kokzoner till 1

Behöver du en större kokzon? Tryck på symbolen för Bridge-funktionen så får du en.

De sammanslagna kokzonerna fungerar som en, med samma uppvärmning.
 1. Slå på hällen.
 2. Placera kokkärlet på de två vänstra kokzonerna.
  Viktigt: Kokkärlet måste täcka mitten på båda zonerna. Kokkärlet kan inte gå förbi områdesmarkeringen.
 3. Tryck på för att kombinera kokzonerna.
  Zonens symbol ändras.

Inaktivera funktionen genom att trycka på .

Specifikationer för kokzonerna

Lär dig om de rätta storlekarna på kokkärl och den maximala varaktigheten av PowerBoost-funktionen för varje kokzon.

Kokzonernas effekt beror delvis på materialet och kokkärlets diameter. På grund av kokkärlets effekt kan det erfarna parametervärdet skilja sig något från det angivna värdet. För optimala matlagningsresultat ska du inte använda kokkärl som är större än den angivna diametern i tabellen.

Kokzon Nominell effekt (maximal värmeinställning) [W] PowerBoost [W] PowerBoost, maximal varaktighet [m] Kokkärlets diameter [mm]
Vänster fram 2300 3200 10 125–210
Vänster bak 2300 3200 10 125–201
Mitten fram 1400 2500 4 125–145
Höger bak 2300 3600 10 205–240
Rekommenderade värmeinställningar

Använd en lämplig värmeinställning för att uppnå bra matlagningsresultat samtidigt som du sparar energi.

Korrelationen mellan en kokzons värmeinställning och dess energiförbrukning är inte linjär. När du ökar värmeinställningen är det inte samma sak som att öka kokzonens energiförbrukning. Det betyder att en kokzon med en medelhög värmeinställning använder mindre än hälften av dess effekt.

Lista över rekommenderade värmeinställningar

Välj en lämplig värmeinställning för din mat för att uppnå perfekta resultat och spara energi.

Värmeinställning Använd för: Tid (min) Tips
1 Håll tillagad mat varm. efter behov Lägg på lock på dina kokkärl.
12 Hollandaisesås, smält: smör, choklad, gelatin. 5–25 Rör om med jämna mellanrum.
12 Stanning: fluffiga omeletter, äggstanning. 10–40 Tillaga med lock.
23 Sjud ris och mjölkrätter, värm färdiglagade rätter. 25–50 Minst dubbelt så mycket vätska som ris, rör om i mjölkbaserade rätter halvvägs genom tillagningen.
34 Ångkoka grönsaker, fisk, kött. 20–45 Tillsätt några matskedar vätska.
45 Koka potatis. 20–60 Använd max. ¼ liter vatten till 750 g potatis.
45 Tillaga större mängder mat, stuvningar och soppor. 60–150 Upp till 3 l vätska plus ingredienser.
67 Lätt stekning av: schnitzel, cordon bleu av kalv, kotletter, kroketter, korv, lever, redd sås, ägg, pannkakor, munkar. efter behov Vänd efter halva tiden.
78 Kraftig stekning, potatisbullar, biff, fransyska. 5–15 Vänd efter halva tiden.
9 Koka vatten, koka pasta, bryn kött (gulasch, grytstek), fritera pommes frites. - -
Koka stora mängder vatten. PowerBoost är aktiverat. -
Anm: Uppgifterna i tabellen är endast avsedda som vägledning.
Placera Termometer

Placera Termometer korrekt för att uppnå en bra anslutning till hällen.

Förvara Termometer i originalförpackningen mellan användningstillfällena.

 • Se till att inte blockera signalen. Om du använder Termometer med den främre vänstra kokzonen, ska du inte placera stora kastruller på den bakre vänstra kokzonen. Flytta istället den stora kastrullen till den bakre högra kokzonen.

 • Placera Termometer nära antennområdet.
  • Hällens vänstra sida: i position kl. 13‒15.
  • Hällens högra sida: i position kl. 09‒11.

 • Följande indikatorlampor visar styrkan på anslutningen mellan hällen och Termometer på displayen: , , . Om hällen inte kan anslutas tänds . Du kan flytta Termometer längs kastrullens kant för att ansluta eller stärka anslutningen. Hällen uppdaterar anslutningsstatusen var 3:e sekund.

Använda Termometer med flytande vätskor

Placera Termometer korrekt och uppnå fantastiska resultat.

Termometer kan avläsa temperaturer på upp till 120 °C.

Placera Termometer och dess krok på kokkärlets kant.
Håll Termometer i en vertikal vinkel med handtaget utanför formen.
Viktigt: Se till att Termometer är nedsänkt i vätskan inom den rekommenderade nedsänkningsnivån. Den markerade miniminivån måste täckas.
Använda Termometer med fasta livsmedel

Placera Termometer korrekt och uppnå fantastiska resultat.

Termometer kan avläsa temperaturer på upp till 120 °C.

 1. Sätt i Termometer i den djupaste delen av maten till den markerade miniminivån.
  Mätpunkten ska sitta i mitten av maten.
 2. Se till att Termometer är sitter ordentligt i maten och att handtaget pekar nedåt.
  Låt inte någon metalldel av Termometer vidröra kokkärlets sidor.
 3. Om du tillagar kött eller fisk som är 2‒3 cm tjockt ska du se till att spetsen på Termometer når botten på kokkärlet.
 4. Om du använder en plancha ska du se till att handtaget på Termometer förblir utanför och på höger sida om planchan.
 5. Ta bort Termometer innan du vänder på maten.
Specifikationer för Termometer

Tekniska specifikationer.

Termometer har godkänts för att vara i kontakt med mat.
Parameter Värde
Driftfrekvens 433,05‒434,73 MHz
Maximal uteffekt 5 dBm
temperaturvariation 0‒120 °C
Förbereda och laga mat
Låt din SensePro®-häll hjälpa dig i vardagen och att förverkliga dina kulinariska idéer.
Tillagningshjälp

Oavsett om du vill förbereda din favoriträtt eller upptäcka din kulinariska potential, är din SensePro® häll redo att hjälpa dig.

Tillagningshjälp ‒ förser dig med färdiga recept för olika rätter, förinställda matlagningsparametrar och stegvisa instruktioner. De tillgängliga alternativen beror på vilken typ av maträtt du vill göra.

Några tillgängliga funktioner som finns i Tillagningshjälp är
 • Sous-vide,
 • Steka,
 • Sjuda och
 • Värma upp .
Olika Tillagningshjälp-procedurer gör att du kan ställa in olika parametrar.
 • För Steka-funktionen kan du ändra standardvärmenivån. För vissa rätter kan du använda Steka-funktionen med Termometer för att överse temperaturen i maten.
 • För de flesta procedurer, t.ex. Sous-vide och Pochera kan du ändra standardtemperaturen.
 • Du kan ändra standardtiden eller ställa in tiden för aktuell koksession. För Sous-vide är minimitiden förinställd.
Starta Tillagningshjälp

Låt din häll hjälpa dig att uppnå utmärkta resultat när du lagar mat.

Använd Tillagningshjälp-funktionerna på vänster sida av hällen. För Steka-funktionen ska du använda vänster främre kokzon eller båda de vänstra zonerna om de är sammanlänkade.

Viktigt: Värm inte upp kastrullerna före tillagning. Använd bara kallt kranvatten eller kall vätska.
Viktigt: För att Steka ska du följa instruktionerna på displayen. Tillsätt olja när stekpannan är varm.
Viktigt: Med Tillagningshjälp fungerar timer-funktionen som ett signalur. Timer-funktionen stoppar inte Tillagningshjälp-funktionen när den inställda tiden är slut.
 1. Tryck på och välj Tillagningshjälp.
  Du kan också trycka på och välja Tillagningshjälp.
 2. Välj den mat du ska tillaga från listan.
  Det finns flera alternativ för varje typ av mat.
 3. Följ instruktionerna på displayen.

  Tryck på OK överst i pop-up-fönstret om du vill använda standardinställningarna.

 4. Tryck på Start och följ instruktionerna på displayen.
  Om förvärmning används för den valda matlagningsproceduren kan du följa utvecklingen på kontrollpanelen.
 5. Om instruktioner visas på displayen ska du trycka på OK och därefter på Start för att fortsätta.
 6. När den inställda tillagningstiden slutar ljuder en signal och informationen visas på displayen. Tryck på OK.
 7. Tryck på symbolen på den aktiva kokzonen och välj Stop.
  Du kan också trycka på eller och därefter välja Stop.
 8. Bekräfta genom att trycka på Ja.
  För Tillagningshjälp med Sous-vide, stängs hällen automatiskt av efter 4 timmar.
  Tillagningshjälp-funktionen inaktiveras.
Tips för Tillagningshjälp

Små detaljer för att ytterligare förbättra din matlagning.

 • När du kokar vätska ska du fylla kastrullen med en lämplig mängd vätska (dvs. 1‒3 liter) före tillagning. Försök undvika att tillsätta mer under tillagning.
 • Använd ett lock för att spara energi och uppnå temperaturen snabbare (även för uppvärmning av vatten).
 • Rör regelbundet i maten under hela tillagningen för att säkerställa en jämn temperaturfördelning.
 • Salta i början av tillagningen.
 • Tina maten innan du tillagar den.
 • Tillsätt grönsaker (till exempel broccoli, blomkål, gröna bönor, brysselkål) när vattnet når den avsedda temperaturen och pop-up-fönstret visas.
 • Lägg potatis eller ris i kallt vatten innan du slår på funktionen.
 • För grytor, såser, soppor, curry, raguer, gulasch och buljonger kan du använda funktionerna Värma upp eller Sjuda. Innan du slår på Sjuda-funktionen ska du steka ingredienserna (utan Termometer) och tillsätta kall vätska. Därefter ska du slå på funktionen från Tillagningshjälp.
 • Du kan även använda Steka-funktionen för små skaldjur (till exempel skivad/tentakler av bläckfisk eller skaldjur).
Tips för Tillagningshjälp – Steka

Små detaljer för att ytterligare förbättra din matlagning.

Varning - risk för maskinskada: Använd endast kokkärl med en platt botten.
Varning - risk för personskada: Undvik att kokkärlen överhettas och skadas genom att bara använda laminerade kokkärl och låga värmenivåer.
 • Slå på funktionen när hällen är kall (ingen förvärmning behövs).
 • Använd inte kokkärl med upphöjd relief i bottens mitt.
 • Använd kokkärl gjorda av rostfritt stål med sandwich-botten.
 • Olika storlekar på kokkärl kan ge olika uppvärmningstider. Tunga kokkärl lagrar mer värme än lätta kokkärl, men de tar längre tid att värma upp.
 • Vänd på maten när den uppnår halva den önskade temperaturen. Mycket tjock mat ska vändas oftare (till exempel varannan minut).
 • För bästa resultat rekommenderar vi att du använder Sous-vide-metoden innan du Steka. Lägg de förberedda delarna i en förvärmd stekpanna och stek dem snabbt på båda sidor.
Sous-vide

Laga mat med Sous-vide för att bevara vitaminer och smak.

Sous-vide är en tillagningsmetod med vakuum på låga temperaturer under en längre tid.

Din SensePro®-häll ger dig tydliga inställningar och instruktioner.

Laga mat på låga temperaturer ‒ säkerhetsprinciper

God mathygien gör att du kan njuta av matlagning på låg temperatur.

Se till att du följer följande instruktioner vid tillagning på låga temperaturer, t.ex. Sous-vide.

 • Tvätta/desinficera dina händer innan du börjar tillreda maten. Använd engångshandskar.
 • Använd endast färsk mat av hög kvalitet som har förvarats under lämpliga förhållanden.
 • Skölj och skala frukt och grönsaker noggrant.
 • Håll din köksbänk och skärbräda rena. Använd olika skärbrädor för olika typer av mat.
 • Var särskilt uppmärksam på livsmedelshygien när du förbereder fågel, ägg och fisk:
  • Tillred fågel med en temperatur på minst 65 °C i minst 50 minuter.
  • Se till att fisken du vill tillaga med Sous-vide är sashimi-graderad, dvs. att den är extra färsk.
 • Förvara den tillagade maten i kylen i max 24 timmar.
 • För personer med nedsatt immunförsvar eller kroniska hälsotillstånd är det lämpligt att maten pastöriseras innan den förtärs. Pastörisera maten i 60 °C i minst en timme.
Förbered mat för Sous-vide-tillagning

För att laga mat med Sous-vide måste maten först vakuumförpackas.

Viktigt: Du kan också köpa matportioner som är färdiga att använda med denna tillagningsmetod.
 1. Lägg den kryddade maten i blixtlåspåsar eller plastpåsar.
 2. Om du använder plastpåsar ska du försegla maten med en vakuumförseglare.
Tillaga med Sous-vide

Laga mat med Sous-vide för att bevara vitaminer och smak.

 1. Förbered portioner.
 2. Placera en kastrull med kallt vatten på vänster främre eller vänster bakre kokzon.
  Använd max 4 liter vatten.
 3. Tryck på > Sous-vide.
  Du kan också trycka på > Hällfunktioner > Sous-vide
 4. Välj rätt temperatur.
 5. Valfritt: Ställ in tiden.
  Tillagningstiden beror på hur tjock maten är och vilken typ av mat som ska tillagas.
 6. Fortsätt genom att trycka på OK.
 7. Placera Termometer på kanten av kastrullen.
 8. Tryck på OK för att stänga pop-up-fönstret.
 9. Aktivera uppvärmning genom att trycka på Start.
  När kastrullen når den avsedda temperaturen ljuder en signal.
 10. Lägg de vakuumförseglade påsarna vertikalt i kastrullen.
  Du kan använda ett Sous-vide-ställ.
 11. Tryck på Start för att aktivera funktionen.
  Om du ställer in signaluret, startar det samtidigt som funktionen. När den inställda tiden är slut ljuder en signal och ett pop-up-fönster visas. Stäng fönstret genom att trycka på OK.
Stoppa eller ändra funktionen genom att trycka på eller på symbolen för den aktiva zonen och därefter på Stop. Bekräfta genom att trycka på Ja i pop-up-fönstret.
Använd KeepTemperature-funktionen

Kontrollera och bibehåll temperaturen med KeepTemperature-funktionen.

Viktigt: Temperaturen upprätthålls med en exakthet på +/‒1 °C)

Funktionen kan bara aktiveras för vänster främre eller vänster bakre kokzoner.

Du kan tillaga ett brett urval rätter, såsom kryddade fonder eller såser (till exempel olika curryrätter eller bouillabaisse).

 1. Tryck på och välj Hällfunktioner > Sous-vide.
  Du kan också trycka på och välja Sous-vide.
 2. Välj rätt temperatur.
 3. Valfritt: Ställ in tiden.
 4. Fortsätt genom att trycka på OK.
 5. Placera Termometer på kastrullens kant eller för in den i maten.
 6. Aktivera uppvärmning genom att trycka på Start.
  När kastrullen når den avsedda temperaturen ljuder en signal.
 7. Tryck på OK för att stänga pop-up-fönstret.
 8. Tryck på Start för att fortsätta tillagningen på inställd temperatur.
  Om du ställer in signaluret, startar den samtidigt som funktionen. När den inställda tiden är slut ljuder en signal och ett pop-up-fönster visas. Stäng fönstret genom att trycka på OK.
Stoppa eller ändra funktionen genom att trycka på eller på symbolen för den aktiva zonen och därefter på Stop. Bekräfta genom att trycka på Ja i pop-up-fönstret.
Använda Termometer som en Termometer

Överse temperaturen på maten eller vätskan när den tillagas.

Viktigt: Minst en kokzon måste vara aktiv för att kunna använda funktionen.

Du kan aktivera funktionen för alla kokzoner, men bara en kokzon åt gången.

Med denna funktion kan du t.ex. lätt värma mjölk eller uppnå rätt temperatur på barnmat.

 1. Sätt i Termometer i maten eller i vätskan till den markerade miniminivån.
 2. Tryck på på displayen för att öppna menyn för Termometer och välj Termometer.
  Du kan också trycka på > Hällfunktioner > Termometer.
 3. Tryck på Start.
  Termometer börjar mäta temperaturen. Om ingen kokzon är aktiverad visas ett pop-up-fönster.
Stoppa funktionen genom att trycka på siffrorna för temperaturen eller och välj Stop.
Använda Smältning-funktionen

Smält till exempel choklad eller smör på en jämn låg temperatur.

Viktigt: Funktionen kan bara användas för en kokzon åt gången.
 1. Tryck på på displayen för att öppna Meny.
 2. Välj Hällfunktioner > Smältning.
 3. Tryck på Start.
  Välj önskad kokzon. Ett pop-up-fönster visas och frågar om du vill avbryta tidigare värmeinställning, om det fanns en.

Tryck på symbolen för val av zon för att stoppa funktionen och tryck sedan på Stop.

Tillagningsrekommendationer

Rekommenderad tillagningsmetod, tid och temperatur.

Mat, tjocklek/mängden mat, förberedelsenivå Tillagningsmetod Innertemperatur/tillagningstemperatur (°C) Tillagningstid (minuter)
Biffstek, 2 cm tjock, blodig inuti Sous-vide 50 - 54 45 - 90
Biffstek, 4 cm tjock, blodig inuti Sous-vide 50 - 54 100 - 150
Biffstek, 6 cm tjock, blodig inuti Sous-vide 50 - 54 180 - 250
Biffstek, 2 cm tjock, medium tillagad Sous-vide 55 - 60 45 - 90
Biffstek, 4 cm tjock, medium tillagad Sous-vide 55 - 60 100 - 150
Biffstek, 6 cm tjock, medium tillagad Sous-vide 55 - 60 180 - 250
Biffstek, 2 cm tjock, välstekt Sous-vide 61 - 68 45 - 90
Biffstek, 4 cm tjock, välstekt Sous-vide 61 - 68 100 - 150
Biffstek, 6 cm tjock, välstekt Sous-vide 61 - 68 180 - 250
Kycklingfilé, 200 - 300 g, väl genomstekt Sous-vide 64 - 72 45 - 60
Kycklingfilé, 200 - 300 g, väl genomstekt Pochera 68 - 74 35 - 45
Kycklinglår, 200 - 300 g, väl genomstekt Pochera 78 - 85 30 - 60
Skinkstek, 2 cm tjock, välstekt Sous-vide 60 - 66 35 - 60
Fläskkarré, 4-5 cm tjock, välstekt Sous-vide 62 - 66 60 - 120
Lammfilé, 2 cm tjock, medium Sous-vide 56 - 60 35 - 60
Lammfilé, 2 cm tjock, välstekt Sous-vide 64 - 68 40 - 65
Lammsadel (utan ben), 200-300 g, medium Sous-vide 56 - 60 60 - 120
Lammsadel (utan ben), 200-300 g, välstekt Sous-vide 64 - 68 65 - 120
Lax, 2 cm tjock, genomskinlig Sous-vide 46 - 52 20 - 45
Lax, 3 cm tjock, genomskinlig Sous-vide 46 - 52 35 - 50
Lax, 2 cm tjock, genomskinlig Pochera 55 - 68 20 - 35
Lax, 3 cm tjock, genomskinlig Pochera 55 -68 25 - 45
Tonfisk, 2 cm tjock, genomskinlig Sous-vide 45 - 50 35 - 50
Räkor, 1-2 cm tjocka, genomskinliga Sous-vide 50 - 56 45 - 45
Ägg, storlek M, löskokt Sous-vide 63 - 64 45 -70
Ägg, storlek M, varken löskokt eller hårdkokt Sous-vide 65 - 67 45 -70
Ägg, storlek M, nästan hårdkokt Sous-vide 68 -70 45 -70
Ägg, storlek M, löskokt Kokar kokar 4
Ägg, storlek M, varken hårdkokt eller löskokt Kokar kokar 7
Ägg, storlek M, hårdkokt Kokar kokar 10
Ris, - , tillagat Sväller - 10 - 30
Potatis, - , tillagad Kokar kokar 15 - 30
Grönsaker (färska), - , tillagade Sous-vide 85 30 - 40
Sparris, - , tillagad Sous-vide 85 30 - 40
Hob²Hood

Låt Hob²Hood automatiskt ta hand om köksfläkten så att du kan fokusera på matlagningen.

Hob²Hood är en avancerad automatisk funktion som ansluter din häll till en speciell spisfläkt med hjälp av infraröda signalkommunikatorer. Fläktens hastighet justeras automatiskt med utgångspunkt från lägesinställningen och temperaturen för hällens hetaste kokkärl.

Fjärrsystemet är för de flesta köksfläktar inaktiverade från början. Aktivera det innan du använder funktionen.

För att använda funktionen automatiskt ska du ställa in det automatiska läget på H1H6. Hällen är ursprungligen inställd på H5.

Köksfläkten reagerar när hällen används. Hällen känner av kokkärlets temperatur automatiskt och justerar fläktens hastighet därefter.

Du kan ställa in att hällen endast ska aktivera lampan genom att välja H1.

Anm: Om du ändrar hällens fläkthastighet är standardanslutningen med hällen inaktiverad. Återaktivera funktionen genom att stänga AV de båda enheterna och slå dem igen.
Anm: Se bruksanvisningen för mer information om hur man använder köksfläkten.
Ändra lägen manuellt för Hob²Hood

Att ändra fläkthastigheten manuellt kan påverka fläktljudet så att den går tystare.

Om du inte är nöjd med ljudnivån/fläkthastigheten kan du byta mellan lägena manuellt.
 1. Tryck på .
 2. Välj Inställningar.
 3. Välj Hob²Hood från listan.
 4. Välj lämpligt läge.
  När du är klar med matlagningen och stänger av hällen kan köksfläkten fortsätta gå under en viss tid. Efter den tiden stänger systemet av fläkten automatiskt och förhindrar att du oavsiktligt slår på den de kommande 30 sekunderna.
  Köksfläktens belysning släcks 2 minuter efter att hällen stängts av.
  Anm: Om du ändrar hällens fläkthastighet är standardanslutningen med hällen inaktiverad. Återaktivera funktionen genom att stänga av båda enheterna och slå på dem igen.
Lista över lägen för Hob²Hood
Läge Automatiskt ljus Kokar Stekning
H0 Av Av Av
H1 Av Av
H2 Fläkthastighet 1 Fläkthastighet 1
H3 Av Fläkthastighet 1
H4 Fläkthastighet 1 Fläkthastighet 1
H5 Fläkthastighet 1 Fläkthastighet 2
H6 Fläkthastighet 2 Fläkthastighet 3

Hällen känner av kokningsprocessen och aktiverar fläkthastigheten enligt det automatiska läget.

Hällen känner av stekningsprocessen och aktiverar fläkthastigheten enligt det automatiska läget.

H2-läget aktiverar fläkten och lampan, och går inte efter temperaturen.

Anm: Om du ändrar fläkthastigheten på hällen, är standardanslutningen med hällen avaktiverad. För att återaktivera funktionen, stäng av båda enheterna och slå på dem igen.
Anm: För mer information om hur man använder köksfläkten, se bruksanvisningen.
Råd och tips för Hob²Hood

Få ut det mesta av din Hob²Hood-funktion.

När hällen används med funktionen Hob²Hood aktiverad:

 • Skydda fläktpanelen mot direkt solljus.
 • Rikta inte halogenlampor mot fläktpanelen.
 • Täck inte över hällens kontrollpanel.
 • Avbryt inte signalen mellan hällen och fläkten (t.ex. med din hand, ett kokkärlshandtag eller en hög kastrull).
Anm: Håll fönstret för Hob²Hood infraröda signalkommunikator ren.
Anm: Andra fjärrstyrda produkter kan blockera signalen. Använd inga andra apparater nära hällen när Hob²Hood är igång.

Köksfläktar som fungerar med Hob²Hood-funktionen

Se vår konsumentwebbplats för att se hela sortimentet med köksfläktar som fungerar med den här funktionen. Electrolux-köksfläktar som fungerar med den här funktionen måste ha symbolen .

Ytterligare funktioner
Praktiska funktioner som hjälper dig i köket.
Ställ in nedräkningstimer

Låt din häll räkna ned minuterna för varje kokzon separat.

Ställ in värmeläget för lämplig kokzon först och ställ därefter in funktionen.
 1. Tryck på zonens symbol.
 2. Tryck på .
  Timerns menyfönster visas på displayen.
 3. Kontrollera för att aktivera funktionen.
  Symbolerna ändras till .
 4. Välj önskad tid genom att dra ditt finger till vänster eller höger.
  Till exempel timmar och/eller minuter.
 5. Tryck på OK för att bekräfta ditt val.

  Välj om du vill avbryta ditt val.

  När tiden har gått ut ljuder en signal och blinkar. Stäng av signalen genom att trycka på .

Inaktivera funktionen genom att ändra värmeinställningen till 0.

Alternativt kan du trycka på till vänster om timerns värde, trycka på bredvid den och bekräfta ditt val när ett pop-up-fönster visas.

Aktivera signaluret

Låt hällen räkna ner minuterna för hällen som helhet.

Viktigt: Denna funktion påverkar inte kokzonernas funktioner.
 1. Välj en kokzon.
  Relevant reglage visas på displayen.
 2. Tryck på .
  Timerns menyfönster visas på displayen.
 3. Välj önskad tid genom att dra ditt finger till vänster eller höger.
  Till exempel timmar och minuter.
 4. Tryck på OK för att bekräfta ditt val.

  Välj om du vill avbryta ditt val.

  När tiden har gått ut ljuder en signal och blinkar. Stäng av signalen genom att trycka på .

 5. Inaktivera funktionen:
  1. Tryck på till vänster om timer-värdet.
  2. Tryck på bredvid den och bekräfta ditt val när ett pop-up-fönster visas.
Stoppur

Håll reda på hur länge din kokzon är igång.

Funktionen börjar automatiskt att räkna direkt efter att du aktiverat en kokzon.

Funktionen avslutas inte när du lyfter kokkärlet från kokzonen.

Aktivera Stoppur

Aktivera eller avaktivera Stoppur enligt dina preferenser.

 1. Tryck på för att öppna Meny.
 2. Bläddra i menyn för att välja Inställningar > Stoppur
 3. Tryck på strömbrytaren för att slå på/stänga av funktionen.
Återställ Stoppur

Återställ Stoppur för att anpassa nedräkningen efter din matlagning.

 1. Tryck på .
 2. Välj Återställ i pop-up-fönstret.
Funktionen börjar räkna från 0.
Pausa Stoppur

Pausa tillfälligt Stoppur för att anpassa nedräkningen efter din matlagning.

 1. Tryck på .
 2. Välj Paus från pop-up-fönstret.
Välj Start för att fortsätta räkna.
Låsa kontrollpanelen

Lås kontrollpanelen för att förhindra att värmeinställningen ändras av misstag.

Ställ in värmeläget först.
Tryck på för att aktivera funktionen.

Inaktivera funktionen genom att trycka på i 3 sekunder.

Anm: Låsfunktionen inaktiveras även när du stänger av hällen.
Aktivera Barnlås

Aktivera Barnlås för att förhindra att hällen slås på av misstag.

 1. Tryck på på displayen för att öppna Meny.
 2. Välj Inställningar > Barnlås från listan.
 3. Slå på strömbrytaren.
 4. Aktivera funktionen genom att trycka på bokstäverna AO-X i alfabetisk ordning.

Inaktivera funktionen genom att slå av strömbrytaren.

Gå ur Meny genom att trycka på eller på displayens högra sida, utanför pop-up-fönstret.

Pausa och återuppta tillagningen

Pausa tillfälligt och återuppta sedan tillagningen, utan att ändra till de valda inställningarna.

Viktigt: Du kan inte aktivera funktionen när Tillagningshjälp eller Sous-vide körs.
Viktigt: Funktionen stängs av PowerBoost.
 1. Tryck på för att aktivera funktionen.
  slås på. Alla kokzoner som är igång är inställda på den lägsta värmenivån.
 2. Tryck återigen på för att återuppta tillagningen.
  Tillagningsinställningarna återaktiveras.
Automatisk avstängning ökar säkerheten

I vissa situationer stängs hällen av automatiskt eller avaktiverar kokzonerna.

Din häll stängs av automatiskt om:

Alla kokzoner är inaktiverade.
Om inga kokzoner är aktiverade stängs hällen av för att spara energi.
Det står något på kontrollpanelen i mer än 10 sekunder.
Om du spiller eller lägger något på kontrollpanelen (en kastrull, en trasa, osv.) ljuder en signal och hällen stängs av. Ta bort föremålet eller rengör kontrollpanelen.
Hällen blir för varm.
Hällen stängs av automatiskt om den blir för varm, till exempel om en kastrull kokar torrt. Låt kokzonen svalna innan du använder hällen igen.
Du använder fel slags kokkärl eller det står inget kokkärl på zonen.
Den vita kokzonssymbolen blinkar och induktionskokzonen inaktiveras automatiskt efter 1 minut.
Du inaktiverar inte en kokzon eller ändrar värmeinställning.
Efter en stund visas ett meddelande och hällen stängs av. Tiden beror på värmeinställningen.
Förhållandet mellan värmeinställning och automatisk avstängningstid

Ju varmare kokzon, desto kortare automatisk avstängningstid.

Värmeinställning Hällen stängs av efter
1–2 6 timmar
3–5 5 timmar
6 4 timmar
7–9 1,5 timmar
Restvärmeindikator

Indikatorn hjälper dig att undvika att vidröra heta ytor.

Varning - risk för maskinskada: Risk för brännskador från restvärme.

Induktionshällen skapar den värme som behövs för tillagning direkt i kokkärlets botten. Kokkärlet värmer i sin tur upp glaskeramikhällens yta.

OptiHeat ControlRestvärmeindikatorn anger restvärmenivån som III, II eller I, där III är den högsta nivån.

Öko Timer (ECO-timer)

För att spara energi avaktiveras kokzonen innan nedräkningen är slut.

Skillnaden på användningstiden och nedräkningstiden beror på den inställda värmenivån och tillagningstiden.

Inställningar

Konfigurera din nya SensePro®-häll så att den passar dig.

Du kan ändra inställningar för t.ex. Språk, Ljusstyrka i display och Knappljud på din häll.

Ställ in Språk

Vill du ändra Språk efter den första konfigurationen? Ställ in ditt språk med några enkla steg.

 1. Tryck på på displayen för att öppna Meny.
 2. Välj Inställningar > Språk.
 3. Välj önskat språk.
 4. Bekräfta genom att trycka på Ja.
 5. Tryck på för att stänga Meny.
Ställ in Knappljud

Välj hur hällen ska låta när du rör vid kontrollpanelen.

 1. Tryck på på displayen.
 2. Välj Inställningar > Konfiguration > Knappljud.
 3. Välj önskat alternativ
  • ljudlös,
  • ett klick (standard),
  • ett pip.
 4. Tryck på OK.
 5. Tryck på för att stänga Meny.
Ställ in Ljudvolym

Välj volym på signaler och när du rör vid kontrollpanelen.

 1. Tryck på på displayen.
 2. Välj Inställningar > Konfiguration > Ljudvolym.
 3. Välj önskat alternativ.
 4. Tryck på OK.
 5. Tryck på för att stänga Meny.
Ställ in Ljusstyrka i display

Ändringar av displayens Ljusstyrka i display kan göra att du ser bättre.

Du kan välja mellan 4 olika ljusstyrkor, där 4 är den ljusaste.
 1. Tryck på för att öppna Meny.
 2. Välj Inställningar > Konfiguration > Ljusstyrka i display.
 3. Välj önskad nivå.
 4. Tryck på OK.
 5. Tryck på för att stänga Meny.

Rengöring och vård

Ta reda på när och hur du rengör din produkt. En ren och välskött produkt ökar säkerheten och förbättrar resultaten när du lagar mat.
Rengör och ta hand om din häll

Så här rengör du din häll.

Ta hand om din häll genom att alltid använda kokkärl med en ren och hel botten.

När du ska rengöra hällen

Rengör hällen efter varje användningstillfälle.

Anm: Repor eller mörka fläckar på ytan har ingen inverkan på hällens funktion.

Ta omedelbart bort

 • smält plast,
 • plastfolie,
 • socker,
 • mat med socker.

Om dessa inte tas bort genast kan hällen skadas.

Rengör glasytan med en särskild skrapa. Håll skrapan i en vinkel och för den över glasytan.

Att avlägsna när hällen är sval nog

 • kalkavlagringar,
 • vattenmärken,
 • fettfläckar,
 • missfärgningar på blank metall.

Rengör hällen med en fuktig trasa och ett icke-slipande rengöringsmedel som passar för hällens glasyta. Flytta trasan lätt från vänster till höger för att rengöra de horisontella spåren på ytan.

Avlägsna glänsande metalliska missfärgningar genom att använda en blandning av vatten och ättika och rengör hällytan.

Efter rengöring ska du torka hällen med en mjuk trasa.

Spara energi

Spara energi utan ansträngning när du lagar mat.

Tips om hur du enkelt sparar energi när du lagar mat.

 • Värm bara upp den mängd vatten du behöver.
 • Sätt om möjligt alltid ett lock på kokkärlet.
 • Ställ kokkärlet på kokzonen innan du aktiverar den.
 • Ställ kokkärlet i mitten av kokzonen.
 • Använd ett mindre kokkärl för mindre kokzoner.
 • Använd restvärme för att hålla mat varm eller för att smälta mat.

Kom igång-videor

Lär dig hur du får ut det mesta av din produkt med våra Kom igång-videor.

 • Så använder du din matlagningstermometer

  Så använder u matlagningstermometern

  Detaljerade instruktioner kring hur du använder matlagningstermometern till din SensePro häll.

  Nästa

 • Så använder du Assisted Cooking-funktionen

  Så använder du Assisted Cooking-funktionen

  Steg för steg-animering visar hur du använder funktionen Assisted Cooking på SensePro-hällen. Ta en titt och prova på det själv!

  Nästa

 • Så använder du Sous Vide-funktionen

  Så använder du Sous Vide-funktionen

  Steg för steg-animering visar hur du använder sous-vide-funktionen på din SensePro-häll. Titta och prova själv!

  Nästa

 • Så använder du din SensePro-häll 

  Så använder du din SensePro fullt ut

  Den här filmen ger dig tips på hur du maximerar nyttan med din nya SensePro-häll.  Färre rutinsteg, timer för varje zon, powerboost och assisterad matlagning.

  Nästa

 • Så använder du Sous Vide för att laga mat med restaurangresultat

  Så använder du Sous Vide för att laga mat med restaurangkvalité

  Fördelarna med Sous Vide i matlagning och möjligheten att få restaurangkvalité på dina rätter med SensePro-hällen.

  Nästa

Funktioner

Njut av perfekta resultat med matlagningstermometern

Med vår trådlösa matlagningstermometer kan du skapa professionella resultat hemma. Matlagningstermometern mäter matens exakta innertemperatur och kommunicerar med hällen för bästa resultat. Att upprätthålla specifika temperaturer betyder att du kan laga mat med Sous Vide på hällen.

Styr din häll med en intuitiv pekskärm

En enkel pekskärm som gör hällen enkel att använda
Njut av en intuitiv upplevelse med vår pekskärm i fullfärg. Välj den mat du vill laga så ger hällen realtidsåterkoppling för varje zon, så att du enkelt kan överse matlagningsprocessen. Hällen ger dig stegvisa instruktioner för utmärkta resultat varje gång.

Varje zon är individuellt tidsinställd

Det kan vara svårt att tillaga flera rätter samtidigt, men att ställa in en timer för var och en av dem är inte det. Din häll gör det hela enklare: ställ in enskilda timers för varje kokzon, och när timerns tid har gått ut stängs hällen av automatiskt. Smart hjälp i köket när du behöver den.

Med Bridge-funktionen kan zoner slås ihop till en större kokzon

Mer utrymme att laga mat
Med Bridge-funktionen kan du slå ihop två separata kokzoner och skapa en enda stor yta. Med temperaturer och tidsinställningar som anpassas automatiskt, är den perfekt för att få ut det mesta av planchas eller grillrätter.

Hob2Hood

Låt hällen sköta fläkten
Hob2Hood®-teknik innebär att hällen automatiskt reglerar spisfläktens inställningar. När du lagar mat justeras fläkten av sig själv utefter de temperaturändringar du gör. Detta gör att du kan fokusera mer på att skapa underbara maträtter.

Recensera din produkt

Din produkt

Det finns flera modeller av denna produkt. För att din recension ska vara relevant för andra behöver vi veta vilken modell du äger. Modell och produktnummer (PNC) hittar du på produktdekalen.

Var hittar jag detta?

Tack så mycket för din recension!

Vänligen se efter i din inkorg om du mottagit bekräftelsemailet.

{{ props.errorNickname }}

Detta kommer att synas med din recension. Vänligen använd inte ditt fullständiga namn. Om du använder fullständiga namnet kommer det hindra oss från att publicera din recension.

Vi behöver din e-postadress för att bekräfta din recension och eventuellt kontakta dig.

{{ props.errorEmoji }}

De mest användbara kundrecensionerna fokuserar på kvalitet, design och värde på apparaten. För feedback relaterad till service, leverans eller installation, vänligen kontakta kundservice. Dessa recensioner modereras innan de publiceras på den här webbplatsen. För mer information om detta, se våra riktlinjer för recensioner.

Du måste godkänna användarvillkoren

Gå med i MyElectrolux och få 15% rabatt på ditt nästa köp